PRIVACYBELEID

PRIVACYBELEID

VERANTWOORDELIJK

BEGUR RENTALS SL

+ informatie

DOEL

-           de nodige commerciële en administratieve afspraken maken met websitegebruikers - commerciële reclamecommunicatie verzenden via e-mail, fax, sms, mms, sociale communities of andere elektronische of fysieke middelen (indien eerder geaccepteerd), - reageren op vragen en/of het verstrekken van informatie vereist door de Gebruiker; - diensten en/of producten leveren waarvoor de Gebruiker een contract heeft afgesloten of waarop hij zich heeft ingeschreven. - CV-beheer

+ informatie

LEGITIMERING VAN DE ONTVANGER

Toestemming van de belanghebbende.

+ informatie

BEGUNSTIGDEN VAN INTERNATIONALE OPDRACHTEN EN OVERDRACHTEN

Uw gegevens worden niet aan derden doorgegeven, behoudens wettelijke verplichting. Er zullen geen internationale overdrachten plaatsvinden zonder uw voorafgaande toestemming.

+ informatie

RECHTEN

Toegang tot, rectificatie en annulering van de gegevens, evenals de andere rechten vermeld in de aanvullende informatie.

+ informatie

BEHOUD

Uw gegevens worden bewaard in de verwerkingsregistraties van ons eigendom zolang de bewaring ervan noodzakelijk is om het doel te dienen dat de verzameling ervan motiveerde, evenals gedurende de periode van aandacht voor mogelijke wettelijke verplichtingen.

 

EXTRA INFORMATIE

U kunt aanvullende en gedetailleerde informatie over gegevensbescherming raadplegen op onze website:

 

 

VERANTWOORDELIJK VOOR DE BEHANDELING

Bedrijfsnaam: BEGUR RENTALS SL

Maatschappelijke zetel: Plaça Portal d'en Paloma 1, local 3, 17255 Begur, (Girona)

NIF: B09908146

Telefoon: 972624796

E-mail: info@begurrentals.com

Website: https://begurrentals.com

Registratiegegevens: [INCLUSIEF KLANTGEGEVENS]

 

 

BEGUR RENTALS SL. , als verantwoordelijke voor de Website, in overeenstemming met de bepalingen van Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 (RGPD) met betrekking tot de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van deze gegevens en andere geldende regelgeving met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, en bij wet 34/2002 van 11 juli betreffende diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel (LSSICE), informeert u dat zij de noodzakelijke technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen heeft geïmplementeerd om te garanderen en de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van de ingevoerde gegevens te beschermen.

 

BEDRIJVEN DIE VERBONDEN ZIJN MET DE BEGUR RENTALS SL GROEP

SOCIALE NAAM

ADRES

NIF

CASA BEGUR SL

Carrer de la Creu 1, 17255 Begur

B55200315

ACTIEVE ACCOMMODATIE EMPORDA SL

Carrer Casino 7, 17255 Begur

B55345516

 

HOOFDKANTOOR IN HET BUITENLAND

SOCIALE NAAM

ADRES

LAND

 

 

 

 

 

 

 

DOEL VAN DE BEHANDELING

 

Uw persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de volgende doeleinden:

- Het treffen van de nodige commerciële en administratieve afspraken met websitegebruikers;

- Commerciële reclamecommunicatie verzenden via e-mail, fax, sms, mms, sociale gemeenschappen of andere elektronische of fysieke middelen, in het geval dat de gebruiker uitdrukkelijk heeft ingestemd met het elektronisch verzenden van commerciële communicatie door zich te abonneren op de NIEUWSBRIEF;

- Reageren op vragen en/of informatie verstrekken die de Gebruiker nodig heeft;

- Het leveren van diensten en/of producten waarvoor de Gebruiker een contract heeft gesloten of waarop hij zich heeft geabonneerd

- Uw gegevens gebruiken om zowel elektronisch als niet-elektronisch contact met u op te nemen om uw mening over de dienstverlening te verkrijgen en,

- U op de hoogte te stellen van wijzigingen, belangrijke ontwikkelingen in het privacybeleid, juridische mededeling of cookiebeleid.

- Er wordt een profiel- en bruikbaarheidsanalyse uitgevoerd.

- De gegevens van klanten en/of leveranciers worden, binnen de contractuele relatie die hen verbindt met de verantwoordelijke, behandeld in overeenstemming met de administratieve, fiscale, boekhoudkundige en arbeidsverplichtingen die noodzakelijk zijn onder de huidige wetgeving.

U kunt uw toestemming op elk moment intrekken door een brief met als onderwerp "Afmelden" te sturen naar info@hostalsarascasa.com.

In overeenstemming met de LSSICE oefent BEGUR RENTALS SL geen SPAM uit en verzendt daarom geen commerciële e-mails die niet eerder zijn aangevraagd of geautoriseerd door de Gebruiker. Bijgevolg heeft de gebruiker in alle communicatie die hij van de aanbieder ontvangt de mogelijkheid om zijn uitdrukkelijke toestemming voor het ontvangen van onze communicatie in te trekken. Wij zullen uw persoonlijke gegevens voor geen enkel ander doel verwerken dan beschreven, behalve voor wettelijke verplichtingen of gerechtelijke vereisten.

 

BEHOUD VAN UW GEGEVENS

 

Uw gegevens worden bewaard zolang de zakelijke relatie met ons duurt of u uw recht op annulering of verzet of beperking van de verwerking uitoefent. We zullen bepaalde persoonlijke identificatie- en verkeersgegevens echter maximaal 2 jaar bewaren in het geval dat dit vereist is door de rechters en rechtbanken of om interne acties te ondernemen die voortvloeien uit oneigenlijk gebruik van de website.

Zij zal niet onderworpen zijn aan besluiten op basis van geautomatiseerde behandelingen die gevolgen hebben voor uw gegevens.

 

LEGITIMERING VAN DE BEHANDELING

 

De wettelijke basis voor de verwerking van de gegevens is uw toestemming voor het uitvoeren van de hierboven beschreven doeleinden, die zal worden gevraagd op het moment dat u het overeenkomstige vakje aanvinkt bij het verzamelen van uw gegevens.

Het niet verstrekken van de gevraagde persoonlijke gegevens of het niet accepteren van dit gegevensbeschermingsbeleid betekent de onmogelijkheid om u te abonneren, te registreren of informatie te ontvangen over de producten en diensten van de Aanbieder.

In gevallen waarin er een eerdere contractuele relatie tussen de partijen bestaat, zal de legitimiteit voor de ontwikkeling van de administratieve, fiscale, boekhoudkundige en arbeidsverplichtingen die noodzakelijk zijn onder de huidige wetgeving het eerdere bestaan van de commerciële relatie tussen de partijen zijn. In gevallen waarin er een eerdere contractuele relatie tussen de partijen bestaat, zal de legitimiteit voor de ontwikkeling van de administratieve, fiscale, boekhoudkundige en arbeidsverplichtingen die noodzakelijk zijn onder de huidige wetgeving het eerdere bestaan van de commerciële relatie tussen de partijen zijn.

 

COMMUNICATIE

 

Elke verzonden communicatie zal worden opgenomen in de informatiesystemen van BEGUR RENTALS SL. Door deze voorwaarden, bepalingen en beleid te aanvaarden, stemt de Gebruiker uitdrukkelijk in met het feit dat BEGUR RENTALS SL de volgende activiteiten en/of acties uitvoert, tenzij de Gebruiker anders aangeeft:

• Het verzenden van commerciële en/of promotionele communicatie via elk mogelijk middel om Gebruikers te informeren over activiteiten, diensten, promoties, advertenties, nieuws, aanbiedingen en andere informatie over de diensten en producten die verband houden met de activiteit.

• In het geval dat de Gebruiker uitdrukkelijk heeft ingestemd met het verzenden van commerciële communicatie via elektronische middelen door zich te abonneren op de NIEUWSBRIEF, zal het verzenden van deze communicatie via elektronische middelen de Gebruikers informeren over activiteiten, diensten, promoties, advertenties, nieuws, aanbiedingen en andere informatie over de diensten en producten van BEGUR RENTALS SL die gelijk of vergelijkbaar zijn met de diensten en producten die oorspronkelijk zijn gecontracteerd of die van belang zijn voor de Gebruiker.

• Het bewaren van gegevens gedurende de perioden voorzien in de toepasselijke bepalingen.

 

OFFICIËLE COMMUNICATIEMEDIA

 

De gebruiker wordt ervan op de hoogte gebracht dat de middelen waarmee het bedrijf kan communiceren met klanten en andere betrokkenen de bedrijfstelefoon, mobiele telefoons van het bedrijf en zakelijke e-mail zijn.

Als het komt persoonlijke informatie verzendt via een ander communicatiemiddel dan aangegeven in deze sectie, zal het BEDRIJF worden vrijgesteld van verantwoordelijkheid met betrekking tot de veiligheidsmaatregelen die door het betreffende middel worden geboden.

 

ONTVANGERS VAN OPDRACHTEN OF OVERDRACHTEN

 

BEGUR RENTALS SL voert geen overdracht of communicatie van gegevens uit, tenzij er een redelijke noodzaak is om te voldoen aan een gerechtelijke procedure, wettelijke verplichting of voorafgaand aan het verkrijgen van toestemming van de gebruiker.

Er zullen ook geen internationale overdrachten van uw persoonlijke gegevens plaatsvinden zonder uw voorafgaande toestemming, onverminderd de mogelijkheid om uw account te blokkeren of te annuleren als er aanwijzingen zijn voor het plegen van een misdrijf door de gebruiker. De verstrekte informatie is uitsluitend de informatie die de kredietverstrekker op dat moment heeft.

BEGUR RENTALS SL zal de verzamelde gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij er een redelijke noodzaak is om te voldoen aan een gerechtelijke procedure, wettelijke verplichting of voorafgaand aan het verkrijgen van toestemming van de gebruiker. De informatie die u ons verstrekt, zowel via deze website als via de applicatie, wordt gehost op de servers van AHI ESTAMOS SL, gecontracteerd door het bedrijf ___________ (vanaf nu ___) met NIF ______ en fiscale domicilie gevestigd in _______. De verwerking van de gegevens van deze entiteit wordt geregeld door middel van een verwerkersovereenkomst tussen de kredietverstrekker en dit bedrijf. Deze verwerker zal in geen geval diensten uitbesteden waarbij gegevensverwerking door derden plaatsvindt zonder onze voorafgaande toestemming.

 

RECHTEN VAN GEÏNTERESSEERDE PERSONEN

 

Als geïnteresseerde gebruiker kunt u bij BEGUR RENTALS SL de uitoefening van de volgende rechten aanvragen door een brief in te dienen op het postadres in de kop of door een e-mail te sturen naar info@hostalsarascasa.com, met als onderwerp: "BESCHERMING VAN GEGEVENS: BETROKKEN RECHTEN”, en het bijvoegen van een fotokopie van uw identiteitsbewijs of een soortgelijk juridisch middel, zoals aangegeven door de wet.

Rechten:

Recht op toegang: biedt de belanghebbende de mogelijkheid om informatie te verkrijgen en te verkrijgen over de verwerking van zijn persoonsgegevens.

Recht op rectificatie of verwijdering: maakt het mogelijk fouten te corrigeren en gegevens aan te passen die onjuist of onvolledig blijken te zijn.

Herroepingsrecht: maakt het mogelijk gegevens te verwijderen die ontoereikend of buitensporig blijken te zijn.

Recht van verzet: recht van de belanghebbende op het niet uitvoeren of stopzetten van de verwerking van zijn persoonsgegevens.

Beperking van de behandeling: houdt in dat de opgeslagen persoonlijke gegevens worden gemarkeerd om de toekomstige behandeling ervan te beperken.

Dataportabiliteit: het ter beschikking stellen van het te behandelen dataobject aan de belanghebbende, zodat deze deze zonder belemmeringen kan doorgeven aan een andere verantwoordelijke.

Recht om niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde individuele besluiten (inclusief profilering): recht om niet te worden onderworpen aan een besluit op basis van geautomatiseerde verwerking dat gevolgen heeft of aanzienlijke gevolgen heeft.

Als gebruiker heeft u te allen tijde het recht om uw toestemming in te trekken. Het intrekken van de toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de behandeling die vóór de intrekking van de toestemming is uitgevoerd.

U heeft ook het recht om een claim in te dienen bij de controleautoriteit als u van mening bent dat uw rechten mogelijk zijn geschonden met betrekking tot de bescherming van uw gegevens (agpd.es).

 

EXTRA INFORMATIE

 

INFORMATIE DIE WIJ VERZAMELEN:

De door de beheerder verzamelde gegevens zijn de volgende:

- Diensten die gebruikers leveren via de verschillende diensten die op de website worden aangeboden

- Deze zijn opgenomen in de verschillende formulieren die op de website worden aangeboden

- Gegevens verzameld via "cookies" om de browse-ervaring te verbeteren zoals gerapporteerd in het cookiebeleid.

De weigering om de verplichte gegevens te verstrekken zal de onmogelijkheid inhouden om aan het specifieke verzoek in kwestie te voldoen. U verklaart dat de informatie en gegevens die u ons verstrekt juist, actueel en waarheidsgetrouw zijn. Wij vragen u om in geval van een wijziging dit onmiddellijk door te geven, zodat de informatie die wordt verwerkt te allen tijde actueel is en geen fouten bevat. Als u de dienst contracteert/het product koopt via onze website https://hostalsarascasa.com, zullen wij u vragen om ons informatie over u te verstrekken, waaronder uw naam, contactgegevens en creditcard- of bankpasgegevens.

Via dit privacybeleid informeren wij u dat de foto's die op de website worden geplaatst eigendom zijn van AHI ESTAMOS SL, inclusief die van minderjarigen, waarbij, om deze te verkrijgen, toestemming is verkregen van ouders, voogden of wettelijke vertegenwoordigers door het ondertekenen van de formulieren daartoe gemaakt door de centra waar de minderjarigen deel van uitmaken. De ouders, voogden of vertegenwoordigers van de minderjarigen kunnen echter, als houders van de uitoefening van hun rechten, en altijd met een formeel schriftelijk verzoek, de weigering kenbaar maken om de afbeelding van de minderjarige te gebruiken; in dit geval zal de afbeelding #pixelated verschijnen.

SOCIALE NETWERKEN

Wij informeren u dat BEGUR RENTALS SL mogelijk aanwezig is op sociale netwerken. De verwerking van gegevens uitgevoerd door mensen die volgers worden op sociale netwerken (en/of een link of verbindingsactie uitvoeren via sociale netwerken) van de officiële pagina's van BEGUR RENTALS SL wordt beheerst door deze sectie, evenals door de voorwaarden van gebruik, privacybeleid en toegangsregels die behoren tot het sociale netwerk en die in elk geval van toepassing zijn en eerder door de gebruiker zijn aanvaard.

BEGUR RENTALS SL zal uw gegevens verwerken om uw aanwezigheid op het sociale netwerk goed te beheren, u te informeren over activiteiten, producten of diensten van de aanbieder, en voor elk ander doel dat de regelgeving van sociale netwerken toestaat. De publicatie van inhoud is verboden:

- Dat ze naar verluidt illegaal zijn op grond van nationale, gemeenschaps- of internationale regelgeving, of dat ze vermeende illegale activiteiten uitvoeren of in strijd zijn met de beginselen van goede trouw.

- Dat ze de fundamentele rechten van mensen aantasten, een gebrek aan beleefdheid op het net hebben, onze gebruikers of derden kunnen verstoren of negatieve meningen kunnen genereren en in het algemeen welke inhoud BEGUR RENTALS SL dan ook als ongepast beschouwt.

- En in het algemeen zijn die in strijd met de beginselen van legaliteit, eerlijkheid, verantwoordelijkheid, bescherming van de menselijke waardigheid, bescherming van minderjarigen, bescherming van de openbare orde, bescherming van het privéleven, consumentenbescherming en intellectuele eigendomsrechten, intellectueel en industrieel.

Bovendien behoudt BEGUR RENTALS SL zich het recht voor om, zonder voorafgaande kennisgeving van de website of het sociale netwerk van het bedrijf, de inhoud te verwijderen die als ongepast wordt beschouwd.

De communicatie die via sociale netwerken wordt verzonden, wordt opgenomen in een archief dat eigendom is van AHI ESTAMOS SL, zodat u informatie over uw interesse kunt sturen.

U kunt toegang krijgen tot meer informatie en de bedrijven raadplegen die deel uitmaken van AHI ESTAMOS SL, via de volgende link: www.empresa.com/politicadeprivacidad.

In ieder geval, als het komt. persoonlijke informatie verzendt via het sociale netwerk, zal BEGUR RENTALS SL worden vrijgesteld van verantwoordelijkheid met betrekking tot de veiligheidsmaatregelen die van toepassing zijn op dit platform, de gebruiker moet, als hij deze wil weten, de overeenkomstige bijzondere voorwaarden van het netwerk in kwestie raadplegen

VEILIGHEIDS MAATREGELEN:

De gegevens die u ons verstrekt, worden vertrouwelijk behandeld. De aanbieder heeft alle technische en organisatorische maatregelen en alle noodzakelijke beschermingsniveaus getroffen om de veiligheid van de gegevensverwerking te garanderen en de wijziging, het verlies, de diefstal, de behandeling of de ongeoorloofde toegang ervan te voorkomen, afhankelijk van de stand van de technologie en de aard van de gegevensverwerking. gegevens opgeslagen. Op dezelfde manier wordt ook gegarandeerd dat de verwerking en registratie in bestanden, programma's, systemen of apparatuur, gebouwen en centra voldoen aan de eisen en voorwaarden van integriteit en veiligheid zoals vastgelegd in de huidige regelgeving.

TAAL

De taal die van toepassing is op dit privacybeleid is Spaans. Mocht er dus enige tegenstrijdigheid zijn in een van de versies die in andere talen worden aangeboden, dan zal de versie in het Spaans prevaleren.

CV VERZENDEN

In het geval dat de gebruiker zijn CV via onze website verzendt, informeren wij hem dat de verstrekte gegevens zullen worden behandeld om hem deel te laten nemen aan de selectieprocessen die hierbij betrokken kunnen zijn, waarbij een analyse wordt uitgevoerd van het profiel van de zon ·sollicitant met met als doel het selecteren van de beste kandidaat voor de vacante functie van Manager. Wij informeren u dat dit de enige officiële procedure is voor het accepteren van uw CV. CV's die via een andere procedure zijn ingediend, worden dus niet geaccepteerd. Indien er wijzigingen in de gegevens optreden, verzoeken wij u dit zo spoedig mogelijk schriftelijk aan ons door te geven, zodat uw gegevens goed actueel blijven.

De gegevens worden maximaal één jaar bewaard, waarna de gegevens worden verwijderd, waarbij volledige eerbiediging van de vertrouwelijkheid wordt gegarandeerd, zowel bij de behandeling als bij de daaropvolgende vernietiging ervan. In die zin, nadat de bovengenoemde periode is verstreken en als u wilt blijven deelnemen aan de selectieprocessen van de Manager, verzoeken wij u ons opnieuw uw CV te sturen.

De gegevens kunnen worden verwerkt en/of meegedeeld aan de bedrijven die lid zijn van onze groep tijdens de bewaring van uw CV en voor dezelfde doeleinden als eerder vermeld.

ABONNEER U OP DE BLOG

In het geval dat de gebruiker zich abonneert op de blog, informeren wij hem dat de verstrekte gegevens zullen worden behandeld om zijn abonnement op de informatieve blog met updatemelding te beheren en dat ze zullen worden bewaard zolang er een wederzijds belang is om het einde te handhaven van de behandeling. Wanneer dit voor dit doeleinde niet langer nodig is, worden ze verwijderd met passende veiligheidsmaatregelen om de anonimisering van de gegevens of de totale vernietiging ervan te garanderen. De gegevens worden niet aan derden doorgegeven, behalve zoals vereist door de wet.

DEELNAME AAN FORUMS

In het geval dat de gebruiker wenst deel te nemen aan de webforums, informeren wij hem dat de verstrekte gegevens zullen worden behandeld om de deelname daaraan te reguleren. Elke registratie of overdracht van persoonlijke gegevens verstrekt door de gebruiker van dit forum impliceert kennis en ondubbelzinnige aanvaarding van de juridische kennisgeving en het privacybeleid die op de website worden weergegeven. De gegevens worden bewaard zolang er een wederzijds belang is om het doel van de behandeling te behouden en wanneer dit niet langer nodig is voor dit doel, worden ze verwijderd met passende veiligheidsmaatregelen om de pseudonimisering van de gegevens of de totale vernietiging ervan te garanderen. . Berichten worden openbaar weergegeven aan online forumgebruikers.

PUBLICATIE VAN UW GETUIGENIS

In het geval dat de gebruiker zijn mening op de website wenst te publiceren, informeren wij hem dat de verstrekte gegevens zullen worden behandeld om tegemoet te komen aan de voorgestelde suggesties, ervaringen of meningen met betrekking tot de producten en/of diensten die op de website zullen worden gepubliceerd en zo andere gebruikers kunnen helpen. De gegevens worden bewaard zolang er een wederzijds belang is om het doel van de behandeling te behouden en wanneer dit niet langer nodig is voor dit doel, worden ze verwijderd met passende veiligheidsmaatregelen om de pseudonimisering van de gegevens of de totale vernietiging ervan te garanderen. . Getuigenissen zullen op onze website worden gepubliceerd. De enige persoonlijke informatie die over de getuige wordt gepubliceerd, is zijn naam.

WIJZIGINGEN IN DIT PRIVACYBELEID

BEGUR RENTALS SL behoudt zich het recht voor om dit beleid te wijzigen om het aan te passen aan nieuwe wetgeving of jurisprudentie.

WETGEVING

Over het algemeen zijn de relaties tussen BEGUR RENTALS SL en de gebruikers van haar telematicadiensten, aanwezig op deze website, onderworpen aan de Spaanse wetgeving en jurisdictie waaraan de partijen zich uitdrukkelijk onderwerpen, en die bevoegd is voor het oplossen van alle voortvloeiende of gerelateerde conflicten met het gebruik ervan. door de hoven en rechtbanken van La Bisbal d'Empordà.