Juridische notitie

 

 

 

JURIDISCHE WAARSCHUWING

Om te voldoen aan artikel 10 van Wet 34/2002 betreffende diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel, informeren wij de gebruikers over onze gegevens:

Bedrijfsnaam: BEGUR RENTALS SL

Maatschappelijke zetel: Plaça Portal d'en Paloma 1, local 3, 17255 Begur, (Girona)

NIF: B09908146

Telefoon: 972624796

E-mail: info@begurrentals.com

Website: https://begurrentals.com

Registratiegegevens: [INCLUSIEF KLANTGEGEVENS]

 

1.- DOEL

BEGUR RENTALS SL (hierna ook de kredietverstrekker) stelt als verantwoordelijke voor de website dit document ter beschikking aan gebruikers dat het gebruik van de website https://begurrentals.com/ regelt , waarmee we willen voldoen aan de verplichtingen van Wet 34 /2002, Diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel (LSSICE of LSSI), evenals het informeren van alle gebruikers van de website over de gebruiksvoorwaarden van de website.

Via internet maakt BEGUR RENTALS SL het voor gebruikers gemakkelijk om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van verschillende diensten en inhoud die via internet beschikbaar worden gesteld.

Elke persoon die deze website bezoekt, neemt de rol van gebruiker (hierna gebruiker) op zich en impliceert de volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding van alle bepalingen in deze wettelijke kennisgeving, evenals van elke andere wettelijke bepaling die van toepassing kan zijn.

Als gebruikers moeten zij deze juridische kennisgeving aandachtig lezen wanneer zij de website bezoeken, aangezien deze wijzigingen kunnen ondergaan, aangezien de aanbieder zich het recht voorbehoudt om elk type informatie dat op de website verschijnt te wijzigen, zonder dat er een verplichting bestaat om gebruikers op de hoogte te stellen of te informeren over deze verplichtingen, waarbij publicatie op de website van de kredietverstrekker volstaat.

 

2. VOORWAARDEN VOOR TOEGANG EN GEBRUIK VAN DE WEBSITE.

2.1. Gratis toegang en gebruik van de website.

De dienstverlening door BEGUR RENTALS SL is gratis voor alle gebruikers. Voor sommige diensten die de aanbieder via internet aanbiedt, moet echter een prijs worden betaald die is vastgelegd in de algemene contractvoorwaarden.

2.2. Gebruikersregistratie.

Over het algemeen vereist de levering van diensten geen voorafgaand abonnement of gebruikersregistratie. BEGUR RENTALS SL stelt echter het gebruik van sommige diensten afhankelijk van de voorafgaande voltooiing van de overeenkomstige gebruikersregistratie. Deze registratie zal worden uitgevoerd in de vorm die uitdrukkelijk wordt aangegeven in het gedeelte van de dienst zelf.

2.3. Waarheid van de informatie.

Alle door de gebruiker verstrekte informatie moet waar zijn. Voor deze doeleinden garandeert de gebruiker de authenticiteit van de gegevens die worden doorgegeven via de formulieren voor het abonneren op de diensten. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om alle informatie die aan BEGUR RENTALS SL wordt verstrekt permanent bijgewerkt te houden, zodat deze te allen tijde reageert op hun werkelijke situatie. In ieder geval is de gebruiker als enige verantwoordelijk voor eventuele valse of onnauwkeurige verklaringen en voor eventuele schade veroorzaakt aan de kredietverstrekker of derden.

2.4. Minderjarigen.

Om van de diensten gebruik te kunnen maken, moeten minderjarigen altijd vooraf toestemming verkrijgen van hun ouders, voogden of wettelijke vertegenwoordigers, die uiteindelijk verantwoordelijk zijn voor alle handelingen die worden verricht door minderjarigen onder hun hoede. De verantwoordelijkheid voor het bepalen van de specifieke inhoud waartoe minderjarigen toegang hebben, komt overeen met deze. Als zij toegang krijgen tot ongepaste inhoud op internet, moeten er daarom op hun computers mechanismen worden geïnstalleerd, met name computerprogramma's, filters en blokken, die het mogelijk maken de beschikbare inhoud te beperken en , ook al zijn ze niet onfeilbaar, zijn ze bijzonder nuttig voor het controleren en beperken van de materialen waartoe minderjarigen toegang hebben.

2.5. Verplichting om correct gebruik te maken van het internet.

De gebruiker verbindt zich ertoe de website te gebruiken in overeenstemming met de wet en deze juridische kennisgeving, evenals met de goede zeden en goede gewoonten. Daartoe zal de gebruiker zich onthouden van het gebruik van de pagina voor ongeoorloofde of verboden doeleinden, die schadelijk zijn voor de rechten en belangen van derden, of die op enigerlei wijze het normale gebruik van computerapparatuur kunnen beschadigen, onbruikbaar maken, overbelasten, verslechteren of verhinderen. of documenten, bestanden en alle soorten inhoud die zijn opgeslagen op computerapparatuur van de aanbieder.

In het bijzonder, en bij wijze van indicatie, maar niet uitputtend, verbindt de gebruiker zich ertoe om geen informatie, gegevens, inhoud, berichten, grafische afbeeldingen, tekeningen, geluids- of beeldbestanden, foto's, opnames, software en , in het algemeen elk type materiaal dat:

(a)        in strijd is met, veracht of een poging doet tot fundamentele rechten en publieke vrijheden die grondwettelijk, in internationale verdragen en andere geldende regels zijn erkend;

(b)        het aanzetten tot, aanzetten tot of bevorderen van criminele, denigrerende, lasterlijke, gewelddadige of, in het algemeen, handelingen die in strijd zijn met de wet, de goede zeden en de openbare orde;

(c)        discriminerende handelingen, houdingen of gedachten op basis van geslacht, ras, religie, overtuiging, leeftijd of toestand aanzetten, aanzetten of bevorderen;

(d)        in strijd is met het recht op eer, op de persoonlijke levenssfeer of op de privacy van het gezin, of op het eigen imago van mensen;

(e)        op enigerlei wijze de geloofwaardigheid van de kredietverstrekker of derden schaden; i

(f)         illegale, misleidende of oneerlijke reclame vormt.

 

3.- UITSLUITING VAN GARANTIES EN AANSPRAKELIJKHEID

De kredietverstrekker is vrijgesteld van elke vorm van verantwoordelijkheid die voortvloeit uit de informatie die op onze website wordt gepubliceerd, op voorwaarde dat deze informatie door een derde partij is gemanipuleerd of ingevoerd.

Deze website is beoordeeld en getest zodat deze correct werkt. In principe kan een correcte werking 365 dagen per jaar, 24 uur per dag worden gegarandeerd. De aanbieder sluit echter niet uit dat er sprake is van bepaalde programmeerfouten, of dat oorzaken van overmacht, natuurrampen, stakingen of soortgelijke omstandigheden de toegang tot de website onmogelijk maken.

BEGUR RENTALS SL geeft geen enkele garantie en is in geen geval verantwoordelijk voor schade van welke aard dan ook die zou kunnen voortvloeien uit het gebrek aan beschikbaarheid, onderhoud en effectieve werking van de website of de diensten en inhoud ervan; van het bestaan van virussen, kwaadaardige programma's of schadelijke inhoud; van onwettig, nalatig, frauduleus gebruik of in strijd met deze juridische kennisgeving en gebruiksvoorwaarden; of het gebrek aan wettigheid, kwaliteit, betrouwbaarheid, bruikbaarheid en beschikbaarheid van de diensten van derden die beschikbaar zijn voor gebruikers van onze website.

De kredietverstrekker is onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk voor schade die zou kunnen voortvloeien uit illegaal of oneigenlijk gebruik van deze website.

 

4.- COOKIES

De website van de aanbieder kan gebruik maken van cookies (kleine informatiebestanden die de server naar de computer stuurt van degenen die de pagina bezoeken) om bepaalde functies uit te voeren die essentieel worden geacht voor de goede werking en weergave van de site. De gebruikte cookies zijn in ieder geval van tijdelijke aard, met als enig doel de navigatie effectiever te maken, en verdwijnen zodra de sessie van de gebruiker eindigt. Er worden in geen geval cookies gebruikt om persoonlijke informatie te verzamelen. Voor meer informatie, zie ons Cookiebeleid .

 

5.- LINKS

Vanaf de website is het mogelijk om doorgestuurd te worden naar de inhoud van websites van derden. Aangezien we vanaf internet niet altijd controle hebben over de inhoud die door derden wordt geïntroduceerd, aanvaardt BEGUR RENTALS SL geen enkele verantwoordelijkheid met betrekking tot deze inhoud. In ieder geval verklaart de aanbieder dat hij zal overgaan tot de onmiddellijke intrekking van elke inhoud die in strijd zou kunnen zijn met de nationale of internationale wetgeving, de goede zeden of de openbare orde, en dat hij zal overgaan tot de onmiddellijke intrekking van de omleiding op deze websites, waarbij hij de bevoegde autoriteiten op de hoogte zal stellen autoriteiten de betreffende inhoud.

De aanbieder is niet verantwoordelijk voor de informatie en inhoud die, bij wijze van voorbeeld maar niet beperkend, is opgeslagen in forums, chats, bloggenerators , commentaren, sociale netwerken of andere middelen waarmee derden inhoud onafhankelijk kunnen publiceren op de website van de aanbieder. kredietverstrekker. Echter, en in overeenstemming met de bepalingen van artikel 11 en 16 van de LSSICE, stelt de kredietverstrekker zichzelf beschikbaar voor alle gebruikers, autoriteiten en veiligheidstroepen, en werkt hij actief mee aan de intrekking of, indien nodig, het blokkeren van al die inhoud die mogelijk de nationale en internationale wetgeving, de rechten van derden of de moraal en de openbare orde aantasten of in strijd zijn. Als de gebruiker van mening is dat er mogelijk inhoud is die vatbaar zou kunnen zijn voor deze classificatie, neem dan onmiddellijk contact op met de websitebeheerder.

 

6.- BESCHERMING VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

De aanbieder is zeer toegewijd aan het naleven van de regelgeving voor de bescherming van persoonlijke gegevens en garandeert de volledige naleving van de verplichtingen die zijn vastgelegd, evenals de implementatie van de beveiligingsmaatregelen die zijn vastgelegd in de Europese Verordening Gegevensbescherming en de Spaanse regelgeving voor de bescherming Van de gegevens Zie ons privacybeleid voor meer informatie.

 

7. INTELLECTUEEL EN INDUSTRIEEL EIGENDOM

De website, inclusief maar niet beperkt tot de programmering, bewerking, compilatie en andere elementen die nodig zijn voor de werking ervan, de ontwerpen, logo's, teksten, foto's en/of grafische afbeeldingen zijn eigendom van de aanbieder of hebben, indien nodig, de licentie of uitdrukkelijke toestemming van de auteurs. Alle inhoud van de website wordt naar behoren beschermd door regelgeving op het gebied van intellectuele en industriële eigendom.

Ongeacht het doel waarvoor ze bedoeld zijn, vereisen de gehele of gedeeltelijke reproductie, het gebruik, de distributie en de publieke communicatie de voorafgaande schriftelijke toestemming van de aanbieder. Elk gebruik dat niet eerder door de bruikleengever is goedgekeurd, wordt beschouwd als een ernstige inbreuk op de intellectuele of industriële eigendomsrechten van de auteur.

De ontwerpen, logo's, teksten en/of afbeeldingen die geen eigendom zijn van de aanbieder en die op de website kunnen verschijnen, zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren, die zelf verantwoordelijk zijn voor eventuele controverses die hierover kunnen ontstaan. In ieder geval heeft de kredietverstrekker uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming van hen.

De kredietgever erkent ten gunste van zijn eigenaars de overeenkomstige industriële en intellectuele eigendomsrechten, wat niet de vermelding of verschijning op de website impliceert van het bestaan van rechten of enige verantwoordelijkheid van de kredietverstrekker daarover, noch steun, sponsoring of aanbeveling door dezelfde.

Als u opmerkingen wilt maken over mogelijke schendingen van intellectuele of industriële eigendomsrechten, evenals over de inhoud van de website, kunt u dit doen via het hierboven verstrekte e-mailadres.

 

8.- TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE

Voor het oplossen van controverses of kwesties met betrekking tot deze website of de activiteiten die daarin worden ontwikkeld, zal de Spaanse wetgeving van toepassing zijn, waaraan de partijen zich uitdrukkelijk onderwerpen, en die bevoegd is voor het oplossen van alle conflicten die voortvloeien uit of verband houden met het gebruik ervan door de rechtbanken en tribunalen van La Bisbal d'Empordà.